Opći uvjeti najma dizalice

Članak 1. Predmet općih uvjeta

1. Ovi Opći uvjeti predstavljaju uvjete poslovanja LER, obrt za usluge i trgovinu, vl. Bruno Dušanek, Gjure Szaba 4, Zagreb (u daljnjem tekstu Najmodavac) za pružanje usluga najma strojeva i alata u vlasništvu Najmodavca (dalje: Usluga) na adresi Gjure Szaba 4 (dalje: Radni prostor) za najmoprimca prema Ugovoru o najmu dizalice ( dalje: Ugovor).

Članak 2. Ugovaranje najma

1. Potpisivanjem Ugovora Najmoprimac prihvaća Opće uvjete korištenja Usluga, a koji su u svakom trenutku dostupni u Radnom prostoru i na web stranici www.ler.hr.

2. Ugovor se potpisuje prilikom korištenja prvog termina i vrijedi za svaki idući termin dogovoren nakon toga.

3. Najmodavac mora potvrditi traženi termin. Najmoprimac je dužan držati se odobrenog termina i ne može ga proizvoljno mijenjati.

4. Najmoprimac ima pravo na korištenje dvostupne automobilske dizalice, svih ručnih alata, električnih alata, pneumatskih alata, hidrauličnih alata, strojeva i ostale opreme (dalje: Oprema) koji se nalaze u Radnom prostoru.

5. Za korištenje DELPHI dijagnostike potrebna je najava minimalno 1 dan ranije.

Članak 3. Naplata

1. Jedan sat najma podrazumijeva 60 minuta korištenja dizalice. Dozvoljeno je iskoristiti do 15 minuta pripreme prije početka te 15 minuta za čišćenje nakon završetka Usluge koje se neće naplatiti.

2. Naplata se vrši za svako vozilo pojedinačno.

3. Naplata se u pravilu vrši gotovinskim putem prije početka dogovorenog termina sukladno aktualnom Cjeniku Najmodavca  koji je dostupan u Radnom prostoru i na web stranici www.ler.hr. Na zahtjev Najmoprimca, a isključivo uz odobrenje Najmodavca, moguće je dogovoriti drugačiji način plaćanja.

4. Ukoliko Najmoprimac prekorači uplaćeni fond sati, dužan je pri završetku termina uplatiti novi paket koji će pokriti prekoračenje.

5. U slučaju ostavljanja vozila na dizalici kod višednevnog korištenja, naplata se zaustavlja u periodu od 22:00 do 8:00 sati.

Članak 4. Korištenje Opreme

1. Najmoprimac je dužan educirati se o korištenju Opreme na ispravan i siguran način, propisan od strane proizvođača Opreme. Na zahtjev Najmoprimca, Najmodavac može omogućiti pristup informacijama i izvršiti edukaciju o ispravnom korištenju Opreme, a koje su isključivo informativnog karatkera. Najmodavac nije odgovoran za bilo kakav manjak informacija ili znanja koji može dovesti do nesreće, povrede ili oštećenja Najmoprimca i njegove imovine.

2. Obavezno je korištenje zaštitne opreme (rukavice, radno odijelo, zaštitne naočale, zaštitne slušalice, radne cipele sa zaštitom prstiju). Najmoprimac je dužan osigurati vlastitu zaštitnu opremu. U slučaju nezgode prouzrokovane neispravnim rukovođenjem Opreme ili nekorištenjem zaštitne opreme, Najmodavac nije odgovoran za nastale ozljede Najmoprimca niti štetu na njegovoj imovini.

3. Najmodavac zadržava pravo uskratiti mogućnost korištenja Opreme Najmoprimcu u bilo kojem trenutku ukoliko utvrdi neispravno korištenje ili se na Opremi utvrdi kvar.

4. Nakon korištenja Usluga Najmoprimac je dužan pospremiti Opremu, vratiti alat na svoje mjesto, vratiti hidraulični alat u početno stanje, počistiti stolove, podove i druge radne površine te ponijeti svoj alat. Ukoliko Radni prostor nije adekvatno pospremljen, Najmodavac ima pravo naplatiti jednokratno čišćenje prema aktualnom Cjeniku.

5. Nije dozvoljeno ostavljanje vlastitog alata i potrošnog materijala u Radnom prostoru, bez prethodnog dogovora s Najmodavcem. U slučaju da je Najmoprimac ostavio svoj alat ili potrošni materijal, Najmodavac ne može biti pozvan na odgovornost za gubitak istog.

6. Najmoprimac ne smije modificirati ili popravljati Opremu. Ukoliko uoči kvar ili nepravilnost dužan je to prijaviti Najmodavcu  koji će se pobrinuti o otklanjanju problema.

7. Najmoprimac ne smije Opremu posuđivati, davati u podnajam niti ju iznositi iz Radnog prostora.

8. Ukoliko se u roku od 30 dana nakon korištenja Usluga utvrdi da je krivnjom Najmoprimca Oprema oštećena, pokvarena ili nestala, Najmodavac će unutar 30 dana od utvrđenog stanja Opremu popraviti ili zamijeniti novom. Sav trošak koji proizađe iz tog procesa snositi će Najmoprimac.

9. Zabranjeno je korištenje maziva, sprejeva, reznih i brusnih ploča, traka, borera, brusnih papira, vijaka, matica i ostalog potrošnog materijala u Radnom prostoru, a koji su u vlasništvu Najmodavca. Najmoprimac je dužan ponijeti vlastiti Potrošni materijal koji mu je potreban. Moguće je naručiti Potrošni materijal najmanje 2 radna dana prije termina, za što će se ispostaviti transakcijki račun.

Članak 5. Odgovorne osobe

1. Najmoprimcu se može ispostaviti račun kao fizičkoj ili pravnoj osobi, ali Ugovor mora potpisati isključivo fizička osoba koja preuzima odgovornost.

2. Najmoprimac je odgovoran za sve treće osobe koje je doveo u Radni prostor.

Članak 6. Otpad

1. Najmodavac je dužan osigurati razvrstavanje otpada prema Pravilniku o Katalogu otpada, donešenom na temelju članka 12. stavka 6. Zakona o održivom gospodarenju otpadom (»Narodne novine«, broj 94/13), a Najmoprimac je dužan razvrstavati vlastiti otpad kako je naznačeno na kantama za otpad u Radnom prostoru. Najmodavac se obvezuje informirati Najmoprimca o svim nejasnoćama, na njegov upit.

2. Bilo kakve kazne ili troškove poizašle iz nepravilnog razvrstavanja otpada prouzročene krivnjom Najmoprimca snositi će Najmoprimac. U slučaju izricanja kazne zbog nepravilnog razvrstavanja otpada krivnjom Najmoprimca, Najmodavac ima pravo naplatiti sve tako prouzročene troškove.

Članak 7. Potraživanja

1. Sve nastale dugove Najmoprimac je dužan uplatiti u roku 30 dana od izdanog računa. Ukoliko se dug ne plati u datom roku, izdani račun predstavlja vjerodostojnu ispravu za pokretanje ovršnog postupka.

Članak 8. Riješavanje sporova

1. Najmodavac i Najmoprimac suglasni su sve sporove proizišle iz i u vezi s Ugovorom rješavati mirnim putem. U slučaju neuspjeha, za rješavanje bit će nadležan sud u Zagrebu, osim ako je važećim propisom određeno drugačije.

Članak 9. Završne odredbe

1. Ovi Opći Uvijeti stupaju na snagu s danom objave.

2. Ovi Opći Uvijeti dostupni su u Radnom prostoru, na web stranici www.ler.hr, a biti će i uručeni Najmoprimcu prilikom sklapanju Ugovora.

3. Najmodavac zadržava pravo izmijeniti ove Opće Uvijete u bilo kojem trenutku. Najmodavac  će obavjestiti Najmoprimca pismenim ili elektronskim putem o predloženim izmjenama i njegovom pravu na raskid ugovora. Izmjene Općih uvjeta počet će se primjenjivati 14 dana po objavi izmjena.

U Zagrebu, 22.2.2021.